Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: bblkai@martinus.hu

A Határtalanul! pályázatról

 

Iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Határtalanul! pályázaton. Hetedikes tanulóink ennek keretében Csíkszentdomokost és környékét járják be állami támogatással.

A 2011-ben kiírt pályázat az iskolások magyarlakta területekre való kirándulását támogatja. 840.000,- Ft összeget nyertünk, melyet útiköltségre és szállásra fordíthatunk.

Az egy hetes út alatt megtekintjük a városka közvetlen környezetén kívül a Nagyhagymás Nemzeti parkot, benne a Békás szorost és a Gyilkos-tavat. Hargitafürdőn a mofettákat, Csíksomlyón az ottani templomot. Az ottani gyerekekkel közösen szervezünk programokat, melyek a környék földrajzi, természeti és néprajzi értékeinek megismerését szolgálják. A TIOP-1.1.1-07/1-2008 pályázatról

 

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

 

A pályázat címe: Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás intézményeinek informatikai fejlesztése

 

A pályázó neve: Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Gesztor

Önkormányzata Körmend Város Önkormányzata

 

A pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1-07/1-2008-1033

 

A pályázat időtartama: 2010. október 15. - 2011. április 30.

 

A pályázat összköltsége: 39 498 300.- Ft

A pályázat támogatási összege: 39 498 300.- Ft

 

A támogatás mértéke: 100 %

 

Résztvevő intézmények és a beszerzendő eszközök megjelölése:

¨      Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Eszközök: 15 db személyi számítógép; 9 db tantermi csomag, amely magában foglal egy-egy interaktív táblát, projektort és laptopot; 1 db WIFI

¨      Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

Eszközök: 6 db személyi számítógép; 7db tantermi csomag, amely magában foglal egy-egy interaktív táblát, projektort és laptopot; 1 db WIFI; 2 db SNI csomag a sajátos nevelésiigényű gyermekekszámára.

¨      Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Hunyadi Utcai Tagozata

Eszközök: 1 db személyi számítógép; 2 db tantermi csomag, amely magában foglal egy-egy interaktív táblát, projektort és laptopot; 1 db WIFI; 1 db szavazócsomag;

¨      Somogyi Béla Általános Iskola

Eszközök: 29 db személyi számítógép; 10 db tantermi csomag, amely magában foglal egy-egy interaktív táblát, projektort és laptopot; 1 db WIFI; 1 db szerver a megfelelő szoftverrel

¨      Somogyi Béla Általános Iskola Magyarszecsődi Intézményegysége

Eszközök: 4 db személyi számítógép; 2 db tantermi csomag, amely magában foglal egy-egy interaktív táblát, projektort és laptopot; 1 db WIFI; 1 db szavazócsomag;

 

Közreműködő szervezet:

- Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, 1055 Budapest,

Bihari J. u. 5. www.okmt.hu;

- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. www.nfu.hu

- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület; www.esza.hu;

 

Rövid leírás:

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. "Intelligens iskola" létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az "Intelligens iskola" program nemcsak az informatikai készségek, hanem - a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (IKT)- támogatású pedagógiai módszertan által - a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

 

A pályázat célja:

¨      "Intelligens iskola" létrehozása

¨      Informatikai infrastruktúra fejlesztése

¨      Infokommunikációs technológia alkalmazása

¨      A kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása

¨      A kompetencia alapú oktatás elterjesztése

 

Közvetlen cél:

¨      Az élethosszig tartó tanulás megalapozása

¨      Területi különbségek mérséklése

¨      Egyenlő hozzáférés biztosítása

¨      Infokommunikációs infrastruktúra kialakítása

 

Részcélok:

¨      A közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása

¨      Tantermek 40 %-ának ellátása internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel

¨      A közoktatási intézmények legalább 20%-a esetében web alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása

¨      A sajátos nevelési igényű tanulók - különösen a gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők- integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása

¨      Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával


A TÁMOP - 3.1.4-08/2-2009 pályázatról

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

Kedvezményezett: Körmend Város Önkormányzata

A pályázat címe:

A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kompetencia alapú oktatásának fejlesztése

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai tartalmi és módszertani fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

A pályázat az érintett iskolák és óvodák 28 pedagógusát és 259 óvodai és tanulói létszámát érinti.

Az elnyert támogatás mértéke: 42 004 600 Ft.

  • óvoda esetében: 5-7 millió Ft
  • általános iskola esetében 9 tanulócsoporttól: 15-25 millió Ft-os nagyságrendben a vállalt feladatok függvényében.

A támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, önrészt nem igényelt.

Iskolánkban bevezetésre került program elemei:

 • Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása, melynek során elmélyül az intézmény belső innovációja. Ez segíti a meglévő innovációk fenntartását és továbbfejlesztését.
 • A nyelvtanulás eredményességének fokozása érdekében az idegen nyelvi programcsomagok alkalmazása.
 • A belső innováció során, a fejlesztési programban törekedni kell az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazására.
 • A meglévő hagyományos iskolai programok új módszerekkel történő megvalósítása. Moduláris programok, projektmódszerek alkalmazása.
 • A pályázatba bevont többi intézménnyel együtt a helyi szakmai fejlesztési program bemutatása a városban. Az intézmények között létrehozandó fejlesztő műhelyek működtetésén keresztül konzultációk szervezése, a jó gyakorlatok bemutatása, hospitálások szervezése.

Kötelező elemek:

1. A kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése

A kulcskompetenciák fejlesztése az alábbiak szerint:

 • Teljes tanórai lefedettséggel
 • Szövegértés - szövegalkotás programcsomag bevezetése felmenő rendszerben egy-egy tanulócsoportban az 1. és a 5. évfolyamon
 • Matematika programcsomag bevezetése egy tanulócsoportban felmenő rendszerben az 5. évfolyamon.
 • Az iskola sajátosságainak megfelelően az idegen nyelvi kulcskompetenciák fejlesztése (német) kapcsolódó kompetencia alapú programcsomagok alkalmazásával.
 • Tantárgytömbösített oktatás a magyar nyelv és irodalom tantárgyak szakrendszerű oktatásában. Az iskola terve az időkeret 5 %-át célozza meg. A célértéket 3 év alatt kívánja elérni.
 • A művészetek műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása egy 1. osztályban (vizuális kultúra, ének-zene).

Az alapfokú művészetoktatási intézmény fejlesztése - Zeneiskola

 • Menedzsment képzés az érintett vezető számára.
 • Egyéb továbbképzés: Egyéni fejlesztés az egyéni bánásmód megsegítésére, tehetséggondozásra.
 • Dokumentumok átdolgozása, egyéni fejlesztési tervek készítése.
 • Egyéb továbbképzés: Mozgásfejlesztés.
 • Dokumentumok átdolgozása: helyi tanterv, óratervek.

2. A módszertani kultúra fejlesztése

3. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
    esélyegyenlőségének javítása

4. Új módszerek alkalmazása, elterjesztése, intézményi innovációk

Letölthető dokumentumok: