Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
9900 Körmend, Kölcsey u. 12.
telefon: 94/594-398
e-mail: kolcsey.altalanosiskola@kormend.hu

HÁZIREND

Hatálya:

- személyileg közvetlenül az intézmény tanulóira, alkalmazottjaira, közvetlenül a szülőkre és az iskolával kapcsolatban állókra is vonatkozik.
- területileg érvényes az iskola teljes területén, az iskola által szervezett rendezvények fizi-kai területén és az oda- és visszavonulás alatt
- időbeli hatálya kiterjed a teljes tanévre, napi viszonylatban az iskola területén való tartóz-kodás teljes időtartamára.

A Házirend módosítását az elfogadók közül bárki kezdeményezheti.

Vonatkozó jogszabályok:
- Közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
- 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
- 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet
- Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Pedagógiai Programja

I. Tanulói jogok és gyakorlásuk

Az iskola minden tanulójának joga, hogy:
· megismerje az iskola pedagógiai programját és a helyi tanterv követelményeit. Ezek a dokumentumok az iskola könyvtárában találhatók meg.
· színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan részt vehessen
· személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet bizto-sítsanak számára,
· adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja
· ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz más(ok) viselkedése, magatartása miatt őt hátrány ne érje
· tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén,
· igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, kedvezményes étkezés), részt vegyen tanulmányi versenyen
· napközi otthoni (tanulószobai) foglalkoztatásban és rendszeres egészségügyi felügyelet-ben, ellátásban részesüljön
· érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön,
· kérje átvételét másik osztályba vagy tanulócsoportba
· független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról
· családja anyagi helyzetétől függően kérelmére - indokolt esetben  - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön,
· hit- és vallásoktatásban részesüljön
· szervezze közéletét, működtesse diákönkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,
· véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,
· képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
· választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,
· kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,
· kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon
· ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, kérheti a kár megtérítését.

A jogok gyakorlása

1. A tanulók egyéni vagy csoportjaikat érintő ügyekben szóbeli és írásbeli kérdésekkel, ja-vaslatokkal fordulhatnak a nevelőkhöz, az igazgatóhoz, a gyermek- és ifjúságvédelmi fe-lelőshöz,  a nevelőtestülethez, az iskolaszékhez, a diákönkormányzathoz, a diákközgyűléshez. Névtelenül az "Óhaj-Sóhaj" ládába is elhelyezhet kérdéseket, javaslatokat.

2. Az érintettek 30 napon belül kötelesek írásban vagy szóban, közvetlenül a kérdezőnek vagy nyilvánosan (faliújság, suli újság, tv, rádió) válaszolni.

3. A válaszok nem sérthetik az érintettek jó hírnevét és személyiségi jogait.

4. A tankönyvellátás iránti támogatási igényt, az erre vonatkozó kérvény kitöltésével november 15-ig lehet megtenni. Az étkezési - művészetoktatási képzés térítési kedvezményekkel kapcsolatos kéréseket az egész tanév időszakában az igazgatóhoz kell írásban be-nyújtani.

5. Az iskolai diákönkormányzat véleményét minden nagyobb közösséget érintő kérdésben ki kell kérni. Évente egy tanítás nélküli munkanap programját szervezi, bonyolítja.

6. A tanulók nagyobb közösségének minősül a tagozatokat alkotó diákcsoport (alsó - felső tagozat, napközi, művészetoktatás), az iskolai sportkör és diákkör együttes tagsága, egy évfolyam vagy egy tantárgyhoz kapcsolódó tanulócsoport.

7. A tanulók önállóan, vagy a szülők, a pedagógusok és civil csoportok segítségével diákkö-röket alakíthatnak, amiket csak pedagógusok irányíthatnak.

8. Az intézmény akkor ismeri el a diákkört, ha létszáma meghaladja a 10 főt és bemutatott alapszabálya nem ellentétes az iskola alapdokumentumaival. Az iskola a diákkörök szá-mára ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

9. A tanulók magánjellegű telefonálásra használhatják az iskola pénzérmés nyilvános telefonkészülékét. A titkárságon található telefonról csak közérdekű és sürgős magánjellegű hívások kezdeményezhetők.


II. A tanuló kötelessége

A tanuló kötelessége, hogy:
· Ismerje meg és tartsa be a Házirend előírásait.
· Felelősi megbízatásait maradéktalanul lássa el.
· Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában.
· Tanuljon szorgalmasan és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el.
· A tanítási órákra szükséges felszerelést hozza magával, más eszközt az iskolába ne hoz-zon.
· Az ellenőrző könyvét magánál kell tartani, az abba történt beírásokat a szülővel hetente alá kell íratnia, amit az osztályfőnökök negyedévente ellenőriznek.
· A napszaknak megfelelően köszönjön nevelőinek, az iskola dolgozóinak és társainak.

Védő - óvó - tiltó szabályok

1. Óvja maga és társai testi épségét, vigyázzon az iskola berendezéseire, felszerelésére.
2. Tanítás után a tanulók tisztán és rendben hagyják el az osztálytermeket. Az esetleges hibákat azonnal jelezzék az iskola valamelyik dolgozójának.
3. Ismerje meg és tartsa be az egészségvédelmi, környezetvédelmi, a közlekedési, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat. Részt kell vennie a vészhelyzet kezelésére szerve-zett gyakorlatokon, az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon.
4. Tilos az iskola épületén belül szaladgálni és másokat a közlekedésben akadályozni. Tűzriadó és más veszély esetén az épületet - a pedagógusok irányításával - fegyelmezetten kell elhagyni.
5. Tilos  a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása.
6. Baleset - vészhelyzet esetén azonnal értesítse a hozzá legközelebb lévő iskolai dolgozót, felnőttet, s ha szükséges  hívjon segítséget /mentő 104, tűzoltóság 105, rendőrség 107/ és értesítse az iskola vezetőségét.
7. Tanóra és iskolai műsoros rendezvény alatt a mobiltelefont ki kell kapcsolni. Tanórán csak az óraadó engedélyével, a tanítási célnak megfelelően használható.
8. Szünetekben tilos a tantermekben futkosni, az ablakpárkányra ülni, a táblára céltalanul firkálni.
9. Tanuló osztálynaplót, más adatait tartalmazó dokumentumokat nem tarthat magánál.
10. Testnevelés - sport foglalkozáson, versenyen, táncpróbákon - bemutatókon, egyes techni-ka, kismesterség tanórákon   a lelógó /fül, orr… stb./  ékszerek, órák, karkötők, gyűrűk vi-selete nem megengedett. A tanórákon és a foglalkozások alatt tilos rágógumit, cukorkát … fogyasztani.
11. Az intenzív mozgással együttjáró foglalkozások, szereplések után a lehetőséghez mérten tisztálkodni kell.
12. Az iskola udvarain tilos a hógolyózás.
13. Az iskola termeiben, berendezéseiben szándékosan okozott károkat meg kell téríteni.

III. Az iskola munkarendje

1. Az iskola épülete a tanítási időben 7 órától 19 óráig van nyitva. A "nulladik órás" tanulók 7.05-ig érkezzenek meg. A porta ügyeletesek és a hetesek 7 óra 30 perckor kezdik el a munkát. A többi tanuló 7 óra 50 percig érkezik az iskolába.
A szülők gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik. A tanítást, napközit követően ott, vagy az iskola udvarában várhatják meg őket!

2. 7 óra 50 perctől - a szertárosok kivételével - minden tanuló tartózkodjon az osztályban. A hetesek ellenőrzik az ellenőrzők meglétét. (Ha 3 alkalommal hiányzik, az osztályfőnök ér-tesíti a szülőt, a következő alkalom írásbeli figyelmeztetést von maga után.)

3. A felelősök ellenőrző munkájukat a tanóra megkezdése előtt végezzék el.

4. A tanulók hiányzó taneszközeiket, tízóraijukat az iskolába érkezés előtt vásárolják meg.

5. A tanulók az iskolát 7 óra 50 perc után  csak a szülő írásbeli kérésére, vagy nagyon indokolt esetben hagyhatják el az osztályfőnök vagy az órát adó szaktanár engedélyével.

6. Az iskolába hozott értéktárgyakért az iskola csak akkor felelős, ha azt az arra kijelölt zárható helyen (szertárak, tanári szobák, gazdasági iroda, öltözők, asztalok, szekrények) tárolta a tanuló.
A tanuló az iskolába érkezésekor eldöntheti, hogy értéktárgyait megőrzésre átadja-e az osztályfőnöknek, iskolatitkárságnak.
Az iskola területén talált tárgyakat az iskolatitkárságon kell leadni, ahol  30 napig őrzik.

7. A kerékpárokat a tartókban lezárva kell elhelyezni. Az udvaron nem szabad kerékpározni.

8. Az iskolában a tanítási órák és szünetek időrendje a következő:

        tanórák                              szünetek

  0. óra   7.10 - 7.55
  1. óra   8.00 -  8.45        1.  tízórai szünet /1-2. évf./
  2. óra   8.55 -  9.40        2.  tízórai szünet /3-4. évf./
                                                              udvari szünet /1-2 évf. és 5-8. évf./
  3. óra 10.00 - 10.45       3.  tízórai szünet /5-8. évf./ udvari szünet /3-4. évf./
  4. óra 11.00 - 11.45           A tízórai szünetekben a szomszédos büfé használata
  5. óra 11.55 - 12.40           engedélyezett.
  6. óra 12.45 - 13.30

A szünetekben a tanulók fegyelmezetten a folyosón, felügyelettel az udvaron is tartózkodhatnak.

9. A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy:
- képességeinek megfelelően aktívan részt vegyen a tanórák munkájában
- kézemeléssel jelezze, ha szólni kíván és felszólításra állva feleljen
- az utolsó tanóra végén a székeket az asztalokra helyezni

10. Egy tanítási napon az osztály csak 2 témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a szak-tanár 1 héttel előre jelzi a folyosón elhelyezett táblán.A dolgozatok javítása a megírást követő 1-3. tanórán belül történik.

11. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja.

12. Ebéd előtt a tanulók az arra kijelölt helyen gyülekeznek. Az utolsóként ebédelő csoportok a székeket az asztalokra helyezik.

13. Iskolai ünnepélyeken /évnyitó - évzáró, nemzeti ünnepi műsor/ a részvétel kötelező, az ünnepi ruha viselése ajánlott. /világos blúz, ing, sötét szoknya, nadrág/

14. A szülők a tanítás megkezdése előtt és az óraközi szünetekben felkereshetik a nevelőket.

A tantárgyválasztással és annak módosításával összefüggő eljárások rendje

1. Az iskola igazgatója minden tanévben március 15-ig közzé teszi a választható tanórák fajtáit, és rendjét.
2. A tanulók - a szülők írásos nyilatkozatával - május 20-ig jelentkezhetnek.
3. A következő évi választható tanórák legalább 13 fő jelentkezése esetén szervezhetők meg.
4. A tanuló köteles részt venni a választott tanórán. A mulasztás, az értékelés szempontjából kötelező tanítási órának számit.
5. A jelentkezéseket minden tanévben meg kell ismételni, a választás ekkor módosítható az igazgató engedélyével.

Az emelt szintű képzésre jelentkezni:
- matematikából csak az 5. és a 6. évfolyamtól
- magyar nyelv és irodalomból, számítástechnikából, idegen nyelvből csak a 7. évfolyamtól lehet.
- A tanuló egyidejűleg maximum kettő emelt szintű képzésben vehet részt.

Felelősök feladatai

Hetesek

1. Egy osztályban mindig két hetes van. Hiányzásuk esetén az osztályban kialakult rend sze-rint a következő(k)
helyettesíti(k).
2. A hetesek munkája 7 óra 30 perckor kezdődik és a tanítás befejezéséig tart.
3. Folyamatosan ellenőrzik az osztály tisztaságát. Előkészítik, rendben tartják a tanításhoz szükséges eszközöket /kréta, tábla, táblatörlő/. A táblát ha szükséges többször  lemossák.
4. Óraközi szünetekben ügyelnek az osztály rendjére, fegyelmére. Szellőztetnek.
5. Mindenfajta fegyelmezetlenséget azonnal jelentenek az ügyeletes nevelőnek vagy az osztályfőnöknek.
      - az órát tartó nevelőnek jelentik a hiányzó tanulókat és az ellenőrzők meglétét
      - ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatóhelyettesnek
6. Az osztályteremben észlelt hiányosságokat, a tanítási időn kívül keletkezett rongálásokat jelentik az osztályfőnöknek, vagy a foglalkozást vezető nevelőnek.
7. A tanítás végén ellenőrzik az osztályterem rendjét, és az utolsó órát tartó nevelővel együtt utolsóként hagyják el a termet, leoltják a világítást, bezárják az ablakot.
8. A megbízásuk végén az osztályfőnöknek beszámolnak az osztály rendjéről, fegyelméről, valamint értékelik saját munkájukat.
9. Udvari szünetben kiküldik társaikat az osztályteremből.

Diákportások

1. Az ügyeletet a 6-8. évfolyamon tanulók látják el.
2. A két ügyeletes /lehetőség szerint egy fiú és egy lány/ munkája 7 óra 30 perckor kezdődik  és 13 óra 30 percig tart.
3. Az iskolába érkezőket udvariasan köszöntik, az idegeneket a keresett személyhez kísérik.
4. A tanórák idején ellenőrzik a folyosók és a mellékhelyiségek rendjét /világítás, tisztaság/. Az észlelt hibákat, hiányosságokat jelentik az igazgatóhelyettesnek.
5. A tanórák látogatása alól mentesítve vannak. Az aznapi tanult ismereteket pótolniuk kell!

Csoportvezetők

1. Választható tanórákon, szakkörökön, sportköri foglalkozásokon, csoportbontások esetén a csoport élére a szaktanár egy évre/félévre a tanulók közül vezetőt jelöl.
2. A tanóra, foglalkozás végén a csoport vezetője a legutoljára hagyja el a termet, átadva azt az érkező csoport vezetőjének, aki legelsőként lép be az oktatás helyszínére.
3. A tanóra eleji "hetesi" teendőket is ők végzik el.

A tanításon kívüli idő rendje

1. A tanítás után a tanulók csak akkor tartózkodjanak az iskolában, ha elfoglaltságuk van (szakkör, napközi). A foglalkozásokra 10 perccel korábban kell érkezni.

2. A tanórán kívüli foglalkozásokra a diákok szüleik írásbeli engedélyével jelentkezhetnek. A felvett tanulóknak a foglalkozásokon való részvétele október 1-től kötelező.

3. A délután foglalkozásokra várók viselkedésükkel ne zavarják az iskolában folyó munkát.

4. Az iskola másutt tartott rendezvényein, a versenyeken, kirándulásokon e házirend vonatkozó részeit a kísérő pedagógus utasításait és a helyszínt adó intézmény szabályait be kell tartani.

5. Amennyiben a tanulóink hivatalos iskolai képviseletben /pld. versenyek …/ történő utaztatása nem tömegközlekedési eszközzel történik, akkor az út előtt a szülő írásbeli jóváha-gyását is be kell szerezni.

Az alapfokú művészetoktatásban résztvevő növendékekre vonatkozó szabályok

- A fellépéseken csak az a tanuló vehet részt, aki a táncanyagot a kívánt szinten elsajátította.
- A fellépésre érkezés megbeszélt időpontjának betartása kötelező.
- Felmentést egyéni elbírálással lehet kapni - tanárnál vagy igazgatónál lehet kérni.
- Színpadi megjelenéskor korhoz, stílushoz nem illő dolgok nem viselhetők (pl. ékszer, csa-tok, körömlakk…) Ezekben a tanárok eligazítást adnak.
- A szereplő ruha keményítése, vasalása, kisebb javítás a szülők feladata.
- A tárolás módját meg kell tanulni!
- Fellépő ruhákat csak  engedéllyel lehet hazavinni, megfelelő módon kell szállítani és tárolni. Szereplés után, vagy az azt követő órán vállfán, tisztán, névvel ellátva kell visszahozni.
- A tanulók (szülők) a kiadott ruhákért, kellékekért anyagi felelősséggel tartoznak.

IV. A hiányzások igazolása

1. A tanulóknak a  tanóráról, tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői  vagy orvosi igazolással kell igazolni. Az orvosi igazolást a szülő is írja alá.

2. A szülő egy tanévben 5 tanítási napot igazolhat. A szülő kérése alapján az iskola igazgatója több napos hiányzást is engedélyezhet.

3. Az iskolai étkeztetésben résztvevő diák hiányzásáról a szülőnek  az első napon értesítenie kell az élelmezésvezetőt.

4. Az igazolást a tanuló köteles legkésőbb a mulasztást követő második napon az osztályfőnöknek bemutatni.

6. Késésnek minősül ha a tanuló a tanórára vagy a délutáni foglalkozásra a kezdési időpont után érkezik.  A harmadik igazolatlan késés után a fegyelmezéssel kapcsolatos intézkedések lépnek életbe.

7. A megyei versenyen szereplő tanulónak a verseny napján nem kötelező iskolába jönnie.

8. Az a tanuló, akinek az igazolt hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a diák egy tanóra éves összóraszámának 30 %-áról hiányzik, abból a tantárgyból nem osztályozható. A nevelőtestület hozzájárulásával az év-ismétlés és az "értékelhetetlenség" alól a diák a sikeres osztályozóvizsgával mentesül.

9. Már egy igazolatlan óra hivatalos eljárást von maga után.

V. Terület- és helyiséghasználat

1. A tanulók  a felelősséget vállaló nevelővel történt előzetes egyeztetés után rendeltetésszerűen használhatják az iskola helyiségeit és felszereléseit. A szorgalmi időszakon és a hétköznapi nyitvatartáson túl a helyiségek, az eszközök használata csak igazgatói engedéllyel történhet.

2. Balesetveszélyes eszközöket (pl. elektromos eszközök), a diákok csak nevelő felügyelete mellett működtethetnek.

3. Diákok a  tornateremben, szertárakban, a nyelvlaborban és a műhelyben csak nevelői felügyelettel tartózkodhatnak. A szaktantermek és eszközeinek használati rendjét külön sza-bályzatok tartalmazzák.

4. A testnevelés órákon, táncpróbákon  csak az iskola által előírt felszerelésében, ruházatban  lehet részt venni.

5. Az iskolában plakátokat és hirdetményeket kifüggeszteni csak az erre kijelölt helyen az igazgató vagy helyetteseinek engedélyével lehet - kivétel az iskolai eredményekről szóló értesítések.

6. Az intézményen kívüli tevékenységhez az iskolai eszközök, anyagok a tanulónak csak az igazgató engedélyével adhatók át.

7. Ha a tanuló gondatlanul vagy szándékosan kárt okoz, az kártérítést von maga után.

VI. A tanulók jutalmazása

1. Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, jó tanulmányi eredményt ér el, aktív közösségi munkát végez, versenyeken jól szerepel az iskola jutalomban részesíti.

2. A jutalmazás formái:
- szaktanári dicséret
- osztályfőnöki dicséret
- igazgatói dicséret
- nevelőtestületi dicséret
- könyv és tárgyjutalom

VII. Fegyelmező intézkedések

1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt  az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.

2. Az iskolai büntetések formái:
- szaktanári figyelmeztetés
- megbízás visszavonása
- osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, írásbeli intés
- igazgatói szóbeli figyelmeztetés, írásbeli intés
- nevelőtestületi fegyelmi eljárás

3. Súlyos jogellenességnek minősül:
- az emberi,  állampolgári, vallási és világnézeti jogok megsértése
- a házirend tudatos, súlyos megszegése
- az iskolai élet hagyományrendszerének megsértése
- az agresszív magatartás (verekedés, fenyegetés)

Mindezek az igazgatói fegyelmező intézkedéseket,  illetve a nagyon súlyos esetekben fegyelmi eljárást vonnak maguk után.

VIII. Térítési díjak befizetésére vonatkozó szabályok

1. Az iskolai étkeztetésben, szakköri foglalkozásban és alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulók esetében a Közoktatási törvény 115.§-ában, valamint az önkormányzat által meghatározott térítési díjak befizetési módját és idejét az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A szabályzatokat és a teendőket a szülők számára megfelelő időben közzé kell tenni.

IX. A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei

1. A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, a napközis ellátás iránti igény kedvező elbírálásáról az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök véleményének kikérése után - dönt.
2. A szociális támogatások odaítélésénél, és a napközis igény kedvező elbírálásánál előnyt élvez az a tanuló:
- akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,
- akit az egyik szülő egyedül nevel,
- akinél a család egy főre jutó havi jövedelme alacsony,
- ha magatartása és tanulmányi munkája ellen nincs kifogás.
3. A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértéké-ről évente a tantestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételé-vel kerül odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell figyelembe venni.

X. Záró rendelkezések

A Házirend nyilvános, az iskola Könyvtárában és a tantermekben bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.

A házirendben foglaltak értelmezése az osztályfőnök feladata.
A felmerült viták esetén állásfoglalást az intézmény igazgatójától lehet kérni.

A szülők a felmerülő vitás ügyeket (diák-diák, diák-nevelő, diák-technikai dolgozó) először az érintett nevelővel, ha szükséges az osztályfőnök, majd az iskolavezetés bevonásával rendezzék.

Elfogadó határozat

A módosított házirendet a nevelőtestület az SZMSZ-ben meghatározott többségi szavazati arányban elfogadta.
A nevelőtestület képviseletében:

Körmend, 2004. december 10.

Egyetértési nyilatkozat

2004. december 15-én az iskolaszék, valamint az iskolai diákönkormányzat képviselőivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési  jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek.


Jóváhagyás

Záradék:

A házirendet  Körmend Város Önkormányzata Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottsága 2/2005. számú határozatával 2005. február 1-i hatállyal  jóváhagyta.